VHG I / Herrenberg / Matthias Schneider, Architekt